Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Formålet med forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften tredde i kraft den 1 juli 2002

Risikoklasser

Basert på trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse, skal byggverk, virksomheter eller ulike bruksområder i et byggverk settes inn i risikoklasser.

Byggverk i risikoklassen 1 er den med lavest risiko for liv og helse. Det kan være carports, skur, båtnaust eller lignende.

Den høyeste risikoklassen er 6. Dette innebærer bygninger der mange personer må evakueres som kanskje ikke har stor kjennskap til bygget og det er en høy fare for at liv kan gå tapt ved en brann. I denne risikoklassen finner vi blant annet sykehjem, sykehus, pleieinstitusjoner og hoteller.

Se fullstendig liste over virksomheter delt opp i risikoklasser.

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

§3-3

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Dette vil si at de ansatte skal ha opplæring i de følgende tema:

 • Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
 • Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
 • Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
 • Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter
 • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
 • Branninstrukser og beredskapsplaner

Hvordan Brannportal kan hjelpe din bedrift med å overholde krav og bestemmelser i forhold til brannvern

Med vårt nettkurs for brannvern kan du gi dine vikarer og nyansatte grundig opplæring i brannsituasjoner på akkurat din arbeidsplass. Et kurs bygget opp slik at ansatte får lært rutiner og prosedyrer som er relevant for der han eller hun jobber.

Du vet sikkert hvor vanskelig det er å få satt av tid til opplæring før en person begynner i arbeid. Hva om du bare kunne bedt personen ta et nettkurs. Da vil du allerede ha dokumentert opplæringen til denne personen og alle andre ansatte som tar kurset. Om det skulle oppstå en brann så vil du være helt trygg på at alle dine ansatte vet nøyaktig hvordan de skal handle.

Dette lærer de ansatte med vårt nettkurs

 • Hvordan bruker man slokkeutstyr på riktig måte
 • Rutiner og ansvar hver enkelt ansatt har i forhold til brannsikkerhet på arbeidsplassen
 • Innføring i riktig prosedyre ved evakuering
 • Forståelse av brannkart og hvordan man bruker en branntavle
 • Hvordan en brann oppfører seg og dens fysiske og kjemiske egenskaper
 • Brannforebyggende tiltak i det bygget man arbeider i
 • Og mye mer!

Kontakt oss for mer informasjon om vårt nettkurs

0 of 350