Brannvern er et omfattende begrep som favner om alt i fra opplæring av ansatte til byggetekniske krav til f.eks barnehager, sykehjem, hoteller og andre type næringsbygg.

I dette innlegget skal vi prøve å dele begrepet brannvern opp i noen kategorier som vi skal beskrive litt nærmere.

Systematisk sikkerhetsarbeid

Når det kommer til brannvern på norske arbeidsplasser, enten som privat næring eller kommunal eller offentlig sektor, så er det det samme lovverket som setter rammeverket for brannvern i daglig drift i norske virksomheter.

I korte trekk handler dette om å føre kontroll over branntekniske installasjoner, sikre at bygget brukes iht. formålet det er bygget for, og at de ansatte har tilstrekkelig brannvernopplæring for å kunne forebygge brann og samt begrense konsekvensene ved en brann. Dette kan enkelt oppsummeres som det «Systematiske sikkerhetsarbeidet» i en virksomhet.

Forenklet så kan vi si at det systematiske sikkerhetsarbeidet bør inneholde:

01

Årlig kontroll og vedlikehold av branntekniske installasjoner som brannslanger, brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg.

02

Rutiner som sikrer at ansatte har tilstrekkelig med opplæring innen brannvern gjennom nettbaserte kurs i brannvern eller fysiske kurs.

03

Rutiner for å sikre effektiv evakuering og redning ved brann.

04

Basert på risiko i objektet, gjennomføre brannøvelser og evakueringsøvelser

Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner er installasjoner i bygg som er designet for å detektere, slokke brann eller forsinke spredning av brann innad i bygget eller over til andre bygg. I Norge er det byggteknisk forskrift som beskriver hvilke tekniske krav som ligger til grunn for ulike type bygg, basert på hvilken risikoklasse virksomheten sorterer under. Innen brannsikkerhet skiller vi tekniske installasjoner inn i passive og aktive tiltak.

Passive brannsikringstiltak er «innebygd» i konstruksjonen og kan enkelt forklares som tiltak som er konstruert for å:

  • Sikre byggets stabilitet og bæreevne
  • Forsinke spredning av brann og røyk
  • Vanskeliggjøre tilløp til brann med påfølgende brannutvikling
  • Forsinke brannspredning mellom bygg

Aktive brannsikringstiltak er systemer som blir aktivert automatisk eller manuelt når det oppstår en brann. Her er det altså systemer som aktivt går inn for å varsle og slukke en brann som f.eks.:

  • Brannvarslingsanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Brannmeldere
  • Brannslukningsapparater

Brannforebyggende sikkerhetskultur

Da er vi komme tilbake til spørsmålet om hva er Brannvern?

Som nevnt består brannvern blant annet av tekniske installasjoner og systematisk sikkerhetsarbeid, men vi mangler et siste element – den ansatte i virksomheten.

Hva hjelper det med fancy slukkeutstyr, slokkeøvelser og verdens beste rutiner for brannvern hvis man ikke har innarbeidet en sikkerhetskultur for å følge det opp?

Det å bygge en god brannforebyggende sikkerhetskultur er vanskelig av en grunn. Det krever at alle ser sin rolle i et større bilde, løfter blikket og bidrar kollektivt til å ta tak i problemer og utfordringer knyttet til brannvern som dukker opp i virksomheten. Dette er vanskelig fordi man først og fremst må komme til det punktet der alle må tenke oss fremfor meg og mitt. Så lenge noen utfordrer det kollektive ansvaret så vil misnøye vokse og spre seg sakte, men sikkert til hele organisasjonen. Da ender man opp med å gi opp fordi alle ikke bidrar.

Dette er gjerne en utfordring som brannvernledere og ledelsen ofte står stilt ovenfor. Hvordan få alle til å bidra når ingen egentlig har tid eller lyst?

Hvordan Brannportal hjelper deg med brannvern

Vi i Brannportal mener at alle har et felles ansvar for å bygge en trygg og sikker arbeidsplass. Det handler om å løfte og utvikle virksomheten i felleskap på en måte som kommer alle til gode - så hvordan gjør vi det? Vi tror at det alltid er en god ide og avklare forventninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt formidle budskapet på en måte som gjør at den enkelte sitter igjen med en god forståelse for hva som er problemstillingen, hvordan vi skal løse det og hvordan dette kommer den enkelte og virksomheten til gode.

Når alle har mønstret på og er klar for å stake ut en felles kurs må vi sørge for at den enkelte har forutsetningene og kompetansen som trengs for å løse sin del av jobben.

Innen brannvern er det viktig at den ansatte har en grunnleggende forståelse innen brannsikkerhet og forebyggende tiltak. Enten vi snakker brannvern på et sykehjem, hotell, barnehage eller en bedrift med høy risiko, så er det viktig at de ansatte gis tilpasset og tilstrekkelig opplæring som står i stil med risikoen i virksomheten.

Nettbasert løsning som gir deg og dine ansatte opplæring i brannvern

Med et nettbasert kurs i brannvern fra Brannportal får du et skreddersydd innhold etter behov og risiko, der vi gir grunnleggende opplæring samtidig som vi gir opplæring i blant annet branntekniske installasjoner, evakueringsstrategier, branninstruks og ulike roller og ansvar ved brann. Når den grunnleggende opplæringen er på plass er det viktig å følge opp med brannøvelser. Dette kan være alt i fra fysiske øvelser til diskusjonsøvelser der man hver for seg eller i felleskap utfordres på å håndtere et tenkt scenario med brann eller tilløp til brann i virksomheten.

Alle virksomheter skal ha rutiner for å ivareta det systematiske sikkerhetsarbeidet, og vi anbefaler alle bedrifter å utvikle «sjekklister brannvern» slik at man enkelt kan dokumentere brannforebyggende tiltak som utføres.

Ønsker du tilbud på brannvernkurs?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern

Flere kunnskapsartikler

Ønsker du tilbud på brannvernkurs for din arbeidsplass?

Registrer deg så tar vi kontakt for å kartlegge dine behov.

nettkurs brannvern